Výzva vládě: "Držme slovo! Česko musí být solidárnější k zemím, na které nejvíce dopadá změna klimatu"

My, zde podepsaní, vyzýváme vládu ČR aby:

1.   Důstojněji plnila závazky, které pro Česko vyplývají z Pařížské klimatické dohody a na období 2024–2027 navýšila skromný příspěvek naší země do Zeleného klimatického fondu z aktuálně (září 2023) uvažovaného 1 mil. USD ročně – tj. zhruba 22 milionů Kč – alespoň na dvojnásobek. 

Vznik Zeleného klimatického fondu (Green Climate Fund) byl odsouhlasen v rámci Pařížské klimatické dohody v roce 2015. Průmyslově rozvinuté země se zavázaly přispívat od roku 2020 na klimatická opatření v ostatních částech světa částkou ve výši 100 miliard USD ročně. Česko pro první přípravné období 2016–2019 do fondu poskytlo v součtu 140 milionů Kč. V období 2020–2023 patřilo k několika bohatým státům, které do fondu nepřispěly ani korunou. Na čtyřleté období 2024–2027 naše země přislíbila přispět celkem 4 miliony USD, tj. zhruba 22 milionů Kč ročně. Bylo by solidní, aby vláda tento příspěvek alespoň zdvojnásobila. 

2.   V rámci klimatických summitů COP 28 (podzim 2023) a COP 29 (podzim 2024) požadujeme, aby Česká republika aktivně přispěla k tvorbě mechanismu pro kompenzaci ztrát a škod způsobených změnou klimatu v nejzranitelnějších oblastech světa, a dále aby v případě úvodního finančního plnění tohoto mechanismu přispěla částkou alespoň 50 milionů Kč ročně.

Na klimatickém summitu COP 27, který proběhl na podzim 2022 v Egyptě, se státy dohodly na zřízení speciálního fondu pro kompenzace ztrát a škod způsobených změnou klimatu zvláště zranitelným chudým zemím. Fond by měl přispět ke klimatické spravedlnosti mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Statut rozvinuté země totiž úzce souvisí s industrializací a historicky vysokou produkcí skleníkových plynů. Oproti tomu rozvojové země v součtu vyprodukovaly jen zlomek emisí skleníkových plynů, které způsobují změny klimatu. Dopady klimatické změny je ale zasahují nejvíce. Fond má být určen pro skutečně zranitelné státy a bude otevřen i příspěvkům z některých zemí původně definovaných jako rozvojové, jako je např. Čína. Detailní podobu fondu by měly vyjasnit další klimatické summity uskutečněné na podzim 2023 (COP 28 v Dubaji) a COP29 o rok později.

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 774 736 700

kamila.muchova@fors.cz


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.