Ochrana osobních údajů

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), z.s, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha, IČO: 71010114, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 66407 (dále jen "FoRS") tímto jako správce osobních údajů informuje o jejich zpracování.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FoRS respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bezpečí Vašich osobních údajů a Vaše maximální soukromí je pro nás prioritou, proto zpracováváme pouze nejnutnější osobní údaje.

ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FoRS získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro níže uvedené účely. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

Podepsáním petice udělujete FoRS souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

Oprávněné zájmy FoRS. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FoRS zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými i manuálními prostředky. FoRS může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů FoRS a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

Osobní údaje ve výzvě Držme slovo mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice.

FoRS zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. FoRS zpracovává osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které FoRS využívá při poskytování služeb:

  • Zaměstnanci, stážisti a smluvní partneři Správce ve smyslu naplňování cílů FoRS.

  • Poskytovatel softwaru Wordpress, Mailchimp a další, jsou li v souladu s nároky GDPR.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FoRS zpracovává následující osobní údaje subjektů pro podpis online výzvy Držme slovo v tomto rozsahu:

  • jméno a příjmení

  • e-mail

  • datum narození

FoRS zpracovává osobní údaje na základě souhlasu pro tyto účely:

  • informování o výsledcích výzvy Držme slovo a plánech FoRS – počet získaných podpisů, program, další kroky v kampaních FoRS

  • předložení podpisů výzvy Držme slovo vládě

FoRS zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivačními lhůtami. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu je to po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby FoRS uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány.

Zpracování osobních údajů je pro účely výzvy Držme slovo v daném rozsahu nezbytné. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost zapojení se subjektu do výzvy.

Marketing

S Vaším svolením můžeme zpracovávat osobní údaje pro účel přímého marketingu, tedy pro oslovování s nabídkou služeb e-mailem. Proti tomuto můžete kdykoli vznést námitku a vaše údaje již nebudou dále zpracovávány. V každém našem e-mailu je možnost odhlásit se z přijímání e-mailových zpráv, případně se na nás můžete obrátit přímo prostřednictvím e-mailu info@fors.cz. Podrobnější informace o tom, jaké údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, najdete dále v příslušných kapitolách.

ŽÁDOST O VYMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, vymažeme. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů naší organizace. I v takovém případě ale budeme nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu.

KATEGORIE SUBJEKTŮ, JEJICHŽ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zaměstnanci a zaměstnankyně členských organizací

Osobní údaje zaměstnanců a zaměstnankyň členských organizací zpracováváme v rozsahu základních osobních a kontaktních údajů uvedených v členské přihlášce . Účelem tohoto zpracování je informování o činnosti FoRS, evidence členské základny a organizace naší činnosti pro naplňování našeho poslání. Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem organizace na naplňování své činnosti ve spolupráci se svými členskými organizacemi. Informace jsou předávány v nezbytném rozsahu zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje. Některé údaje mohou být poskytnuty administrátorům grantových a obdobných systémů pro naplnění jejich podmínek. Některé kontaktní údaje členů a členek mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech organizace, jejích pobočných spolků nebo jí organizovaných projektů, pokud to vyplývá z konkrétní činnosti nebo funkce člena či členky v rámci organizace. Každý příjemce má možnost odmítnout zasílání e-mailových či jiných zpráv a také zveřejnění osobních údajů na webových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech. Osobní údaje budou vymazány poté, co osoba přestane být zaměstnancem členské organizace.

Zaměstnanci organizace FoRS a uchazeči o zaměstnání

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme v rozsahu vyžadovaném zákonnými povinnostmi. Účelem zpracování je plnění dle pracovní smlouvy, plnění zákonných povinností souvisejících se zaměstnaneckou a mzdovou agendou, propagace organizace a plnění povinností vyplývajících z podmínek grantových a obdobných programů. Právním základem pro toto zpracování je plnění ze smlouvy a zákonná povinnost; zákonné povinnosti pak definují i okruhy zpřístupňovaných osob, kterým jsou osobní údaje předávány, tedy příslušné úřady a instituce. Některé kontaktní údaje zaměstnanců mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech organizace, jejích pobočných spolků nebo jí organizovaných projektů, pokud to vyplývá z konkrétního pracovního zařazení zaměstnance v rámci organizace. Osobní údaje zaměstnanců jsou vymazány, resp. archivovány podle příslušných lhůt a v příslušném rozsahu dle požadavků plynoucích z naší legislativy.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu běžného CV zpracováváme za účelem přípravy a organizace výběrových řízení na zaměstnance organizace. Právním základem pro jejich zpracování je souhlas, který nám uchazeč o zaměstnání udělí. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání nejsou nikomu zpřístupněny a uchováváme je maximálně jeden rok od okamžiku jejich poskytnutí, a to za účelem případného informování uchazeče, pokud organizace vypíše výběrové řízení na pozici obdobnou té, o kterou uchazeč projevil zájem. Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání je možné kdykoli odvolat zasláním e-mailu na info@fors.cz; pokud k odvolání souhlasu dojde před ukončením výběrového řízení, bude uchazeč z daného výběrového řízení vyřazen.

Odběratelé informačních sdělení a e-mailových newsletterů

Osobní údaje osob, které od nás dostávají e-mailové informační sdělení a newslettery zpracováváme v rozsahu jméno, e-mail, organizace a případně telefon, pokud nám bylo poskytnuto. Informace zpracováváme za účelem zasílání informačních sdělení o činnosti organizace, včetně pozvánek na akce. Účelem může být také přímý marketing, včetně zobrazování reklamních sdělení na základě automatizovaného zpracování osobních údajů reklamními systémy. Oprávněným zájmem je poskytovat osobám, které v minulosti projevily zájem o informace o činnosti a nabídce jejích služeb, takové informace a nabídky, které jsou relevantní pro příslušné osoby, v podobě zasílání informačních e-mailů. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů je osoba vyřazena z rozesílání informací prostřednictvím mailing listu a zpracování osobních údajů je ukončeno. Pro vyloučení ze zobrazování reklamních sdělení v reklamních systémech na základě vaší e-mailové adresy můžete napsat na info@fors.cz a z takového zobrazování budete vyloučeni.

Soubory cookie a soukromí na internetu

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. FoRS nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.